O lidze

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
Program edukacji ekologicznej województwa zachodniopomorskiego realizowany przez Zarząd Okręgu LOP w Szczecinie

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie od wielu lat realizuje program edukacji ekologicznej opracowany dla województwa zachodniopomorskiego. W ramach tego programu przeprowadzono liczne konkretne działania edukacyjne obejmujące swym zasięgiem kilkanaście tysięcy osób.


Głównym celem realizowanego programu było szczegółowe poznanie elementów ekologii i ochrony środowiska lokalnego, a co za tym idzie zmiana sposobu myślenia i zachowania zgodnie z zasadami filozofii ekologicznej wszystkich mieszkańców naszego województwa. Program zawierał też działania o charakterze interwencyjnym oraz prace zmierzające do wzbogacenia zasobów przyrody.

1. Stan ilościowy i organizacyjny ZO LOP:
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie zrzesza około 12.000 członków ogółem, w tym:
11.000 młodzieży skupionej w ok. 300 kołach
ok. 1.000 osoby dorosłe skupione w 40 kołach
Na terenie województwa posiadamy obecnie 21 oddziałów terenowych Ligi Ochrony Przyrody (w tym powiatowe, gminne, międzygminne

2. Działalność programowa ZO LOP:
Podstawą naszego działania jest współpraca z nauczycielami i młodzieżą pracującą w Szkolnych Kołach LOP. We wszystkich kołach LOP na bieżąco prowadzona była działalność edukacyjna i propagandowa z zakresu ochrony przyrody. Największe nasilenie działalności wiązało się z obchodami specjalnych dni:

 • Międzynarodowego Dnia Ziemi - organizowano wówczas apele, konkursy, wystawy
 • Sprzątanie Świata - masowy udział w sprzątaniu parków, zieleńców i terenów komunalnych wokół szkół
 • Dni Lasu i Zadrzewień - udział w pracach związanych z sadzeniem drzew i krzewów oraz pielęgnacją zieleni
 • Światowego Dnia Ochrony Środowiska - organizowano wystawy, konkursy, prelekcje, sejmiki
 • Dni Ochrony Przyrody - organizowano wycieczki do obiektów przyrody chronionej, konkursy, prelekcje, akcje ochrony zieleni komunalnej w miejscach zamieszkania,
 • Tygodnia Czystości Wód - przeprowadzano kontrolę akwenów wodnych

Młodzieżowe Koła LOP z terenu województwa zachodniopomorskiego pod kierunkiem swoich Opiekunów podejmowały cykliczne, długofalowe i profilaktyczne działania ekologiczne, obejmujące swym zasięgiem szerokie rzesze uczniów, rodziców, angażujące różnorodne środowiska i instytucje. W bieżącym roku wiele kół wprowadziło do swej pracy dużo warsztatowych zajęć terenowych, obejmujących różnorodne badania ekologiczne, spośród takich badań należy wymienić najciekawsze:

 • badanie wpływu soli i detegrentów na rośliny
 • badanie zanieczyszczenia powietrza metodą porostową, głównie na zawartość SO 2
 • badanie określające czystość pobliskich jezior i rzek
 • badanie flory oczek wodnych wspólnie z naukowcami z AR
 • badanie ilości i rodzajów odpadów produkowanych w domach oraz stopnia zużycia wody i energii oraz określenie sposobów ich ograniczenia
 • badanie zanieczyszczenia gleby i wód w miejscach dzikich wysypisk oraz próby określenia degradacji gleb
 • wyszukiwanie dzikich wysypisk śmieci wraz ze sporządzaniem kart sprawozdawczych z umiejscowieniem danego wysypiska na odręcznej mapce
 • badanie ścieków po oczyszczeniu w oczyszczalni
 • monitoring bociana białego

Według nadesłanych sprawozdań rocznych działalność członków LOP na rzecz wzbogacania zasobów przyrody wyglądała nastepująco:

 • Posadzono 2860 szt drzew, 1381 szt. krzewów
 • Założono 45 zieleńców i skwerów oraz 2228 mb żywopłotów

W ramach opieki nad cennymi obiektami przyrody młodzież otoczyła opieką 128 pomników przyrody i 206 innych form ochrony przyrody, a w ramach opieki nad zwierzętami przy współpracy z leśnikami wyłożono 17.541 kg karmy oraz zawieszono 955 karmników.

Z nadesłanych ankiet sprawozdawczych wynika, że najczęściej stosowaną formą popularyzatorską były konkursy przyrodnicze. Jest to doskonała forma rozpowszechniania wiedzy i kultury ekologicznej, każdemu z nich przyświeca główny cel, mianowicie przybliżenie ideii ochroniarskich.
Do najciekawszych konkursów przyrodniczych organizowanych w poszczególnych Oddziałach terenowych należy zaliczyć:

 • "Szukamy nowych pomników przyrody" - głównie szkoły Oddz. Gryfice - wypełniono 38 wniosków po oznaczeniu gatunku i cech charakterystycznych dla drzewa kierowanego do uznania jako pomnik przyrody, wszystkie wskazane drzewa zostały uznane za pomniki,
 • konkurs ekologiczny "Agenda 21", Zielona Liga - ratujmy drzewa zbierając makulaturę, przyrodniczy z okazji "Światowego Dnia Ochrony Środowiska"- szkoły Oddziału Choszczno, SP Prusinowo, szkoły Świnoujścia
 • plastyczne: "Ratujmy Ziemię", "I z odpadów mogą powstać arcydzieła" "Przyroda i ja", "Ziemia planeta na której żyjemy"
 • "Czy znasz Polskie Parki Narodowe ?", "Potyczki ekologiczne- jesteśmy częścią przyrody"
 • całoroczny konkurs klasowych działań ekologicznych - SP Trzygłów
 • VII edycja konkursu fotograficznego Eko-Gryf -Oddział Gryfice
 • II edycja powiatowej olimpiady wiedzy ekologicznej - Oddział Pyrzyce
 • XVII Olimpiada wiedzy ekologicznej - Oddz. Choszczno
 • IX edycja gminnej olimpiady wiedzy ekologicznej w Mielęcinie


3. Działalność interwencyjna ZO LOP
Działania interwencyjne prowadzone były poprzez wszystkie ogniwa terenowe LOP. Wiele interwencji dotyczyło dewastacji zieleni, nielegalnej wycinki drzew i krzewów, powstawania nielegalnych wysypisk śmieci, spalania toksycznych odpadów, czy bestialskiego traktowania zwierząt. Były one rejestrowane w "Zielonej księdze".
Wszystkie interwencje były kierowane do właściwych organów państwowych i pracowników zajmujących się ochroną środowiska zgodnie z kompetencjami. Działania interwencyjne prowadzone były poprzez wszystkie ogniwa terenowe LOP.

4. Działalność propagandowa ZO LOP
Działania naszych członków i kół wspieraliśmy odpowiednimi materiałami propagandowymi, które były bardzo pomocne w całorocznej pracy.
Dzięki uzyskanym dotacjom mogliśmy opracować i wydać kilka wydawnictw doskonale uzupełniających nasze działania edukacyjne. Wśród nich należy wymienić:

 • album przyrodniczy "Flora i fauna województwa zachodniopomorskiego"
 • "Przewodnik przyrodniczo-turystyczny" prezentujący Ośrodki Edukacji Ekologiczno-Leśnej naszego regionu,
 • foldery "Rośliny i Zwierzęta chronione", których głównym celem było wspomaganie aktywnego poznawania szczególnie cennych gat. flory i fauny występującej na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 • folder informacyjny o "segregacji odpadów", będący wzbogaceniem warsztatu dydaktycznego dla prelegentów,
 • broszura edukacyjna "Znaczenie i ochrona zieleni na terenach zabudowanych" zawierająca bardzo przejrzysty dla młodzieży klucz do oznaczania gatunków drzew występujących na terenach miast i wsi,
 • ilustrowany przewodnik - "Rowerem po szlakach przyrodniczych" województwa zachodniopomorskiego.

Foldery były wydawane bezpłatnie podczas akcji edukacyjnych prowadzonych w poszczególnych ogniwach terenowych LOP. ZO zakupił również pakiety foliogramów szkoleniowych z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zawierające fotogafie, rysunki, schematy, szczegółowy opis danego zagadnienia oraz karty zadaniowo-sprawdzające. Są one przydatne zarówno dla zespołu prelegentów jak i są wypożyczane nauczycielom- opiekunom SK LOP. Wszyscy Opiekunowie Kół LOP w naszym woj., jako nagrodę za całoroczną pracę w 2002 r. otrzymali pozycję "Polska czerwona księga roślin" lub "Przyroda Polski - świat zwierząt", w roku 2003 "Przyrodę Pomorza Zachodniego". Członkowie LOP-u otrzymują również nasze kalendarze, będące cenną pomocą dzięki zawartym w nich informacjach o ochronie przyrody i środowiska w Polsce. Oprócz tego wydawane są zakładki i widokówki przedstawiające rośliny i zwierzęta chronione oraz "Przyroda Polska" wraz z Biuletynem.

5. Współpraca ZO LOP z organami administracji państwowej
Dzięki ścisłej współpracy z miejscowymi organami administracji państwowej praca Zarządu Okręgu w Szczecinie była zdecydowanie łatwiejsza i bardziej skuteczna w przypadku licznych interwencji w sprawie naruszenia środowiska naturalnego. Współpracowaliśmy z WFOŚiGW , Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim, RDLP, Nadleśnictwami, Kuratorium Oświaty , AWRSP, PZW oraz Urzędami Gmin i Starostwami w poszczególnych Oddziałach LOP. Dzięki dotacjom z WFOŚ i GW, Urzędu Miejskiego, Kuratorium Oświaty mogliśmy w pełni zrealizować założenia programu edukacji ekologicznej na terenie woj. zachodniopomorskiego.

6. Działalność szkoleniowa ZO LOP - "Warsztaty ekologiczne"
Ciekawą i pożyteczną formą działalności ZO LOP w Szczecinie jest szkolenie młodzieży szkolnej podczas wakacji zimowych i letnich na "Warsztatach ekologicznych", gdzie wypoczynek jest połączony z przekazywaniem wiedzy ekologicznej.
W 2003 roku przeszkoliliśmy ogółem 417 osób, zatrudniając 42 nauczycieli, z czego zimą w "Warsztatach ekologicznych" w Zawoi uczestniczyło 48 osób + 6 osób kadry.
Latem zorganizowaliśmy 5 turnusów, w trzech miejscowościach : Piechowicach, Przesiece i Zawoi.
Podczas wszystkich turnusów realizowany był bogaty program zatwierdzony przez miejscowe Kuratorium Oświaty, obejmujący liczne wycieczki poznawcze, zajęcia warsztatowe oraz konkursy, będące sprawdzianem zdobytej wiedzy. Program ten jest dostosowany do programów nauczania lekcji przyrody i biologii w zależności od wieku uczestników, jak i ich predyspozycji. Wspomaga więc nauczanie szkolne, urozmaica je i przez bezpośredni kontakt z przyrodą wpływa na lepsze i bardziej problemowe jej poznanie.
Atrakcyjne przyrodnicze wycieczki autokarowe, były często poprzedzane programowymi prelekcjami, co pozwalało na lepsze przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w nich i dokładne poznanie danego rejonu z jego osobliwościami. Uczestnicy "Warsztatów ekologicznych" w 2002 roku zwiedzili Tatrzański Park Narodowy wraz z muzeum przyrodniczym oraz Dolinę Kościeliską, Pieniński Park Narodowy, gdzie uczestniczyli w sływie przełomem Dunajca i rejsie po jeziorze Żywieckim, Babiogórski Park Narodowy wraz z muzeum i alpinarium, ośrodek Edukacji Środowiskowej w Przysłopiu, gdzie zapoznano się z wynikami akcji "Monitoring dzikich wysypisk śmieci", atrakcją była również 30 metrowa elektrownia wiatrowa typu EW 160 oraz elektrownia szczytowo- pompowa na Górze Żar.
Prowadzone zajęcia warsztatowe i prelekcje miały na celu prawidłowo ukierunkować obserwacje i zachowanie młodego człowieka w otaczającym go środowisku przyrodniczym. Zajęcia te były prowadzone bezpośrednio w terenie lub w ośrodku z wykorzystaniem kaset wideo, plansz tematycznych, foliogramów, atlasów oraz kart pracy. W Zawoi zajęcia ekologiczne prowadzone były również w języku angielskim.
Dzieci i młodzież uczestniczące w naszych warsztatach wykazują duże zaangażowanie podczas powierzonych im zadań i są chłonni zdobywać nowe doświadczenia z zakresu ochrony przyrody.

7. Działalność Rady Młodzieżowej LOP
Przy ZO LOP w Szczecinie działa Rada Młodzieżowa, skupiająca studentów szczecińskich wyższych uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Akademii Rolniczej oraz obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Główne działania Rady Młodzieżowej LOP w 2003 roku to:
Coroczna organizacja "Warsztatów ekologicznych" w formie: spływu kajakowego rzeką Drawą na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego i obozu wędrownego na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, których celem było:

 • opracowanie propozycji rozwijania świadomości proekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • poznanie flory i fauny regionu oraz sposobów ich ochrony,
 • integracja środowisk akademickich LOP,
 • realizacja finału konkursu wiedzy nt. polskich parków narodowych,
 • przeprowadzenie szkoleń i prelekcji przyrodniczych.

Przeprowadzenie szkolenia przyrodniczego dla Akademickich Kół LOP w celu wyłonienia zespołu prelegentów RM LOP;
Zorganizowanie Regionalnych Obchodów Dni Ekologicznych:

 • wyjazdowa konferencja z okazji "Sprzątania Świata" do Wolińskiego Parku Narodowego. Szkolenia przyrodnicze uczestników wraz z konkursami wiedzy nt. DPN;
 • zorganizowanie obchodów "Światowego Dnia Ochrony Środowiska" na wyższych uczelniach woj. zachodniopomorskiego - wyjazd do Czarnocina nad Zalewem Szczecińskim połączony z wykonaniem ogrodzenia dla żyjących w możliwie naturalnym środowisku koników polskich.
 • wyjazdowa akcja związana z "Międzynarodowym Dniem Ziemi" do rezerwatu "Świdwie". Wykonanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej polegające na zbudowaniu 50 m kładki przez grzązki teren, wraz ze zbudowaniem mostka na szerokim rowie melioracyjnym.

Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Szczecinie:

 • organizacja wspólnych szkoleń i wyjazdów w ramach prowadzonych akcji,
 • prowadzenie prelekcji przyrodniczych dla dzieci i młodzieży w siedzibie Towarzystwa w Szczecinie.

Coroczna współpraca z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Kliniskach, gdzie prowadzono liczne zajęcia dydaktyczne o tematyce przyrodniczej. Brano czynny udział w seminariach i szkoleniach zwiazanych z ochroną przyrody w naszym regionie, jak i sąsiadujących z nami regionach Danii i Niemiec.


Członkowie Rady Młodzieżowej w okresie wakacji letnich pełnili rolę prelegentów podczas "Warsztatów ekologicznych" dla dzieci i młodzieży szkolnej w górach.

Liga Ochrony Przyrody
ZałącznikWielkość
sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok446.18 KB
sprawozdanie._merytoryczne_za_2012.pdf148.74 KB
sprawozdanie._merytoryczne_za_2013.pdf154.96 KB
sprawozdanie._merytoryczne_za_2014.pdf152.33 KB
sprawozdanie_merytoryczne_za_2015.doc366 KB
sprawozdanie_merytoryczne_za_2016.doc403.5 KB
sprawozdanie_merytoryczne_za_2017.pdf1.02 MB
sprawozdanie_merytoryczne_za_2018.pdf611.56 KB
sprawozdanie_merytoryczne_2019.pdf719.32 KB