XXIV EDYCJA - 2010 / 2011 Konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem "MÓJ LAS"

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
Mój Las

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Główny
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą XXIV EDYCJĘ - 2010 / 2011 KONKURSU dla młodzieży szkolnej pod hasłem MÓJ LAS


1. Uczestnictwo w Konkursie

W Konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych. Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

 1. Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas I - III / wiek 7-9 lat/;
 2. Kategoria II - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI / wiek 10 - 12 lat/;
 3. Kategoria III - młodzież gimnazjów / wiek 13 - 15 lat/;
 4. Kategoria IV - młodzież liceów ogólnokształcących oraz pogimnazjalnych szkół zawodowych / wiek 16 - 18 lat/.

 

Dla kategorii wiekowej I i II obowiązują wyłącznie prace zespołowe, a dla kategorii wiekowej III i IV wyłącznie prace indywidualne. Za prace zespołowe uznaje się prace konkursowe uczniów reprezentujących szkołę lub szkolną organizację społeczną /LOP, ZHP i inne/ wykonane przez 2-osobowy zespół.

 

2. Tematyka Konkursu

 1. "DLACZEGO LUBIE WYCIECZKI DO LASU" - temat dla I kategorii wiekowej.
 2. "MÓJ WKŁAD W OCHRONE LASU W MOIM REGIONIE" - temat dla II kategorii wiekowej.
 3. "LAS CHRONI, ŻYWI I UBIERA - ROZWIŃ TO POWIEDZENIE W ODNIESIENIU DO HISTORII POLSKI " - temat dla III kategorii wiekowej.
 4. "ROLA ZADRZEWIEŃ - MÓJ STOSUNEK DO WYCINKI DRZEW PRZY DROGACH" - temat dla IV kategorii wiekowej.

 

3. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych

 1. Prace konkursowe należy wykonać w formie opisowej o objętości około 5 stron maszynopisu dla I kategorii wiekowej dla pozostałych kategorii 6-15 stron maszynopisu.
 2. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
 3. Do uznania autora pracy pozostawia się format pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną.
 4. Prace konkursowe muszą być opatrzone: nazwiskiem i imieniem autora lub autorów przy pracach zespołowych; dokładnym adresem szkoły / kod, miejscowość, ulica/; podaniem klasy i wieku autora; numerem telefonu, faksu szkoły. Prosimy również o podanie w pracy imienia i nazwiska nauczyciela - opiekuna pracy.
 5. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

 

4. Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu

 1. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem Zarządów Okręgowych LOP, kuratoriów szkolnych oraz prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz ZG SITLiD.
 2. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
 • I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / dawne wojewódzkie/;
 • II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD

 

3. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP w terminie do 30 listopada 2010 roku.

4. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym powołane przez Zarządy Okręgowe LOP dokonują oceny nadesłanych prac i wyboru jednej najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej, praca ta zakwalifikowana zostaje do II etapu konkursu.

5. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarządy Okręgowe LOP do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2011 roku wraz z protokółem Sądu Konkursowego.

6. Zarząd Główny SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2011 roku.

7. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny przesłanych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów otrzymujących I , II lub III nagrodę konkursową.

8. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu I nagrody; ma również prawo przyznawania wyróżnień.

9. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe

10. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami: - wartością merytoryczną pracy - formą opracowania pracy; - samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu, - ogólną estetyką pracy, - pomysłowością szaty graficznej.

11. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

12. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2011 roku

13. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz ogłoszenie tematów następnej edycji konkursu następuje w terminie do 15 czerwca 2011 roku.

 

5. Postanowienia końcowe

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.